این سایت چقدر توانست در رشد فکری شما تاثیرگذار باشد؟
(66.90%) 279
زیاد
(30.69%) 128
کم

تعداد شرکت کنندگان : 407