این سایت چقدر توانست در رشد فکری شما تاثیرگذار باشد؟
(67.07%) 277
زیاد
(30.50%) 126
کم

تعداد شرکت کنندگان : 403